E-SHOP PRE VEĽKOOBCHODNÝCH PARTNEROV

Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je TECHMAT s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 2424/191 IČO: 36 33 84 51, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka 14970/R,DIČ: 2021881158 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.techmat-vo.eu, elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: obchod@techmat-sk.eu
telefón:+421/0948 669 154, +421/0905 669 154, +421/0948 775 152
poštová adresa: A.Sládkoviča 2424/191 Beluša 01861 
číslo účtu pre bezhotovostné platby: Slovenská sporiteľňa, a.s., SK3009000000005067836825, GIBASKBX

 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. 

1.5. Predávajúci je povinný kupujúcemu potvrdiť svoju ponuku tovaru (ďalej len „akceptácia objednávky“)prezentovaného na  internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov  kupujúcim.Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný. Odoslanú objednávku môže odvolať len v prípade, ak odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu.Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu.

2.3. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku, alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar  nie je dostupný u výrobcu, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku ,alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. 

III. Kúpna cena

3.1. Cena tovaru sa riadi aktuálnym veľkoobchodným cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Kúpna cena je uvedená už po aktuálnej zľave na odberateľa vrátane DPH na internetovej stránke www.techmat-vo.eu. Náklady na dodanie tovaru a spôsob ptatby sa líšia podľa zvolenej alternatívy dodania a spôsobu úhrady kúpnej ceny.

3.2.Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je platná v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

3.3.Predávajúci má možnosť poskytnúť kupujúcemu zľavu na odberateľa.

Zaslaná faktúra na kúpnu cenu, ktorá je vystavená predávajúcim, bude priložená v tovare a zároveň zaslaná kupujúcemu e-mailom na uvedenú adresu v údajoch Kupujúceho. Faktúra slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Doklad starostlivo uschovajte, musí byť predložený pri prípadnej reklamácii.

3.4. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti, 
 2. dobierkou cez prepravnú spoločnosť,
 3. platba vopred bankovým prevodom, 
 4. platba na faktúru so splatnosťou,

 3.5.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

3.6.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.7.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

3.8.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

3.9.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. 

3.10.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. 

IV. Pravidlá pre uplatnenie zľavy počas akcií na vybraný tovar a darčeky

Dodávateľ si vyhradzuje právo ukončiť ,alebo predĺžiť akciu prípadne zmeniť darček – aj bez udania dôvodu s tým, že pôvodný darček si nie je možné nárokovať. Pokiaľ nie je uvedené inak, je pri darčekoch vždy účtovaná minimálna čiastka 1 €. 


V. Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť doručujúcemu prevzatie tovaru svojím podpisom.

 

Predávajúci je povinný:

 1.  dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve/ počet kusov v balení sa môže lišiť s objednaným množstvom/ dohodnutej cene, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,
 2.  spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list a pod.

Kupujúci berie na vedomie informáciu zverejnenú na internetovej stránke predávajúceho o dostupnosti tovaru ako všeobecne orientačnú. 

Kupujúci môže objednaný tovar prevziať osobne na adrese prevádzky:Pruské 546,

Kupujúcemu môže byť tovar doručený zmluvnou prepravou, alebo rozvozom 

 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa Zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7, máte právo odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese TECHMAT s.r.o. A.Sládkoviča 2424/191 Beluša 01861, alebo e-mailom obchod@techmat-sk.eu. Vzor odstúpenia od zmluvy nižšie. Tovar, ktorý sa vracia nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený a kupujúci ho zasiela spolu s dokladom o kúpe. Tovar ktorý vracia kupujúci je vhodné posielať doporučene a poistený, avšak nie na dobierku.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené  oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri  platbe, ak ten výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Z vrátenej čiastky bude odpočítaný prípadný poplatok vyplývajúci z použitého spôsobu úhrady. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci vracia tovar výhradne na svoje náklady!

Tovar objednaný podľa požiadavky kupujúceho nie je možné vrátiť!

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: TECHMAT s.r.o., A.Sládkoviča 2424/191 Beluša 01861, tel. 0948 669 154 e- mail:obchod@techmat-sk.eu

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ..............................................................

Dátum objednania/dátum dodania tovaru ................................................

Meno a priezvisko obchodného partnera .................................................................

Adresa obchodného partnera...................................................................................

Podpis obchodneho partnera (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................................

Dátum ...................................

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Vykonaním objednávky na www.techmat-vo.eu kupujúci poskytuje v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom vykonania objednávky a uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá osobné údaje kupujúceho tretím osobám s výnimkou kuriérskej spoločnosti GEIS SK s.r.o., IČO: 31 324 428, so sídlom: Trňanská 6, 960 01 Zvolen, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskotočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, prijal a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia,aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, strate alebo zneužitiu. Iným súbjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.
   
 2. Prihlásením sa k odberu noviniek, akcii a zliav (newslettrov) súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami spoločnosti TECHMAT s.r.o.,IČO: 363 384 51, so sídlom: A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša, a to v rozsahu maximálne 6 mailov /rok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa udelenie súhlasu alebo posledného poskytnutia služieb. Osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k profilovania zákazníka. Poskytnutím osobných údajov doktnutá osoba nadobúda právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov a právo na vymazanie osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby bezodkladne a vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.
   
 3. Internetová stránka www.techmat-vo.eu, ktorú prevádzkuje spoločnosť TECHMAT s.r.o., IČO: 363 384 51, so sídlom: A. Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte.
  Samotné cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať. Užívatelia majú možnosť odmietnuť spracovávať súbory cookies, napríklad tým, že vo svojom prehliadači spustí funkciu anonymného prehliadania alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho.
 2. Postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) je daný reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.
 4.  Predávajúci má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť, na zmenu musí však kupujúceho včas upozorniť.
 5.  Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.  
     
 6. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami vrátane postupu pri riešení reklamácii, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok .

Reklamačné podmienky

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 1. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení 

Preberanie tovaru a postup reklamácie

 1. Kupujúci je povinný vykonať kompletnú prehliadku tovaru pri prevzatí alebo po prevzatí tovaru vždy za prítomnosti doručujúceho vodiča-kuriéra aj v prípade, že obal tovaru je nepoškodený a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto poškodenie bezpodmienečne uviesť do zápisu o prevzatí zásielky alebo zásielku neprevziať z dôvodu jej poškodenia! Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal doručovaný tovar už v čase prevzatia tovaru. Každý náš doručujúci vodič je povinný tento úkon kontroly stavu doručovaného tovaru rešpektovať.
 2. Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca).Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď zásielka bola prevzatá kupujúcim. V prípade poškodenia doručovaného tovaru spíšte s vodičom prepravy záznam o poškodení zásielky, alebo zásielku neprevezmete z dôvodu jej poškodenia a ihneď nás kontaktujte. Za nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené po prevzatí zásielky a v neprítomnosti doručujúceho vodiča dodávateľa alebo prepravcu nezodpovedáme. Ak zistíte vadu výrobku alebo poškodenie doručovaného tovaru spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte na tel. č.: 0948 669 154 alebo e-mail: obchod@techmat-sk.eu a súčasne nám zašlite vyplnený reklamačný formulár + fotodokumentáciu vady výrobku.
 3. Ak zistíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte.
 4. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah a stav balenia okamžite na našej prevádzke, na dodatočné reklamácie nebudeme brať ohľad.

 

Typy reklamácií:

 1. závady na tovare,
 2. chybné dodávky tovaru,
 3. vrátenie tovaru,
 4. ostatné typy vrátenia tovaru

 

Žiadosť o reklamáciu:

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať e mailom na prevádzku TECHMAT s.r.o. Pruské 546 obchod@techmat-sk.eu , alebo kontaktovať obchodného zástupcu, ktorý spíše reklamáciu. Predávajúci žiadosť posúdi a spracuje do 3.pracovných dní od obdržania reklamácie.

Pri reklamácii chybne dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 3 pracovných dní od podania žiadosti. V prípade ak dôjde k zámene tovaru, reklamácia bude vybavená až po obdržaní zameneného tovaru na sklad predávajúceho.

 

Odovzdanie reklamovaného tovaru:

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne na prevádzke TECHMAT s.r.o.  Pruské 546, kde tovar zakúpil ,alebo odovzdaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi pridelenému obchodnému zástupcovi, alebo vodičovi po dohode s obchodným zástupcom, ktorý vykonáva rozvoz u kupujúceho, pripadne kuriérom na adresu predávajúceho.

 

Reklamačný formulár:

Stiahni reklamačný formulár v PDF.